ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

روبن روبینیان: " ارمنستان هرگز با در اختیار آذربایجان قرار دادن کریدور فراسرزمینی موافقت نکرده است."

روبن روبینیان: " ارمنستان هرگز با در اختیار آذربایجان قرار دادن کریدور فراسرزمینی موافقت نکرده 
است."

تاریخ گزارش: 1 مارس سال 2024 میلادی برابر با 11 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:17:57

ایروان، 1 مارس، آرمِن پرِس: ارمنستان هرگز با ارائه کریدور فراسرزمینی به آذربایجان موافقت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": روبن روبینیان؛ معاون رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان در راستای میزگردی که در چارچوب مجمع دیپلماتیک آنتالیا برگزار شده است، در این خصوص اعلام کرده و افزود: "موضع ارمنستان این است که رفع انسداد مسیر های ارتباطی منطقه ای در قفقاز جنوبی باید بر اساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی، صلاحیت و برابری کشورها صورت گیرد. این یک امر خیلی واضح است و ما با اجرای آن موافقیم، رئیس جمهور آذربایجان هم با این موافق است، پیشنهاد می کنیم  هماین را روی کاغذ آورده و اجرا کنیم.

گاهی عباراتی که به کار گرفته می شود بهترین بیانگر نیت واقعی کسانی است که از آن عبارات استفاده می کنند. به عنوان مثال، چرا ارمنستان تصمیم گرفته است که ابتکار عمل خود جهت رفع انسداد ارتباطات در منطقه را "چهارراه صلح" بنامد؟ چون قصد ما تبدیل منطقه ما به چهارراه صلح می باشد. آذربایجان همچنان از واژه «کریدور زنگزور» استفاده می کند. هیچ واحد سرزمینی به نام زنگزور در قلمروی تحت حاکمیت ارمنستان وجود ندارد و ارمنستان هرگز موافقت نکرده است که کریدور فراسرزمینی به آذربایجان بدهد."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am